WE ARE APPROVED BY

Life raft maker

 

Fujikura,Sumitomo,Mitsubishi,RFD,DSB,Samgong,CSM,Youlong,HAF,HYF,NHF,HYA,HYB,Ningbo jiangdong ruanshi etc.

 

 

 

Lifeboat & davit maker

 

Jiaoyan,Xinjiang FRP.Aisa FRP,Dongwu Marine,Beihai shipbuilding,Shigi ship,Tsuneishi,Nishi-F,Ishihaia,Mansei,Miura Machine,Sekigahara,Oriental,Hyundai.